Kannertheater 2023

Et ass erëm esouwäit: d’Lëtztebuerger Guiden a Scouten St Jean vun Diddeleng invitéieren op hiere Kannertheater.🎭 Dëst Joer spillen eis Memberen d’Stéck Hänsel a Gréidel.🍬🍫   Réservéiere kënnt Dir Är Ticketen 🎟️ elo...